Rozwiązanie umowy z Energetycznym Centrum S.A.

Przykład  korespondencji wysłanej listami poleconymi ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Energetyczne Centrum S.A. ul. Młodzianowska 75F, 26-600 Radom. Korespondencja dotyczy umowy zawartej w 2011r.

1. Odstąpienie od umowy w każdym momencie w przypadku braku załączonego do umowy wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy

„W związku z uzyskaniem w dniu ……….. ( np.  w dniu przeczytania tego artykułu) informacji o prawie odstąpienia od umowy na podstawie art. 3 w zw. z art. 4 i art. 5 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od ww. umowy.

UZASADNIENIE

Energetyczne Centrum S.A. zawierając ze mną umowę poza lokalem przedsiębiorstwa powinna przed jej zawarciem poinformować mnie na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby). W związku z faktem, iż nie został mi wręczony wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a umowa nie została jeszcze wykonana, przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia ………..( np. dzień przeczytania tego artykułu).

Jednocześnie informuję, iż umowne wyłączenie stosowania przepisów o umowach zawieranych z konsumentami, o którym mowa w art. 5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny jest wadliwe w stosunku do przedmiotowej umowy o charakterze ciągłym. Nie mogłam uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty pod nieobecność przedstawicielek firmy, gdyż nie wiedziałam o istnieniu Energetycznego Centrum S.A. Dowiedziałam się o nim w dniu podpisywania pod wpływem presji i wprowadzenia mnie w błąd  przez przedstawicielki firmy umowy. Nie otrzymałam też wcześniej żadnej ulotki reklamowej, nie widziałam ogłoszenia, nie posiadam w domu dostępu do Internetu. Poza tym żadne materiały informacyjne, reklamowe, cenniki skierowane do ogółu albo do mnie nie ostrzegają, iż Energetycznego Centrum S.A.:

- nie przestrzega przepisów prawa kodeksu cywilnego, konsumentów, na podstawie których zwierane są umowy z konsumentami,

- nie przestrzega własnych zapisów umowy,

- dopuszcza się czynów wyczerpujących znamiona oszustwa kwalifikowanego z art. 286 § 1 k.k.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne potwierdzenie rozwiązania umowy.”

 

2. Wypowiedzenie umowy w dowolnym momencie przy braku listu o zmianie cennika sprzedawcy

Moja uwaga: korespondencja firmy wysyłana jest listami zwykłymi, które nie są rejestrowane. Zwykłe listy nie zawsze docierają do adresata. Nie otrzymałem informacji o zmianie cen, a może celowo nie została wysłana. Dowiedziałem się o zmianie cennika  ze strony internetowej sprzedawcy 2 miesiące po jego wprowadzeniu.

„Na podstawie rozdz. 2 ogólnych warunków do ww. umowy oraz pkt 4 załącznika do ww. umowy, pomimo zaniechania przez Energetyczne Centrum S.A. obowiązku powiadomienia mnie o  wprowadzeniu nowego Cennika z dniem 01.01.2012r., w związku  z powzięciem w dniu ……….. (np. dniu sprawdzenia strony internetowej sprzedawcy) wiadomości ze strony www.energetycznecentrum.pl  o wprowadzeniu nowego Cennika wypowiadam umowę na dostawę energii elektrycznej  nr PL ………… z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak zgody na zmianę Cennika i wprowadzenie nowego Cennika.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 4j ust. 3 ustawy Prawo energetyczne przysługuje mi prawo do wypowiedzenia umowy, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza mi energię elektryczną, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych, niż wynikające z treści umowy.

Zgodnie z art. 2 § 4 Oferty Gwarancji Najniższej Ceny – Odbiorcy Indywidualni integralną część umowy stanowią:

- Zgoda Odbiorcy na polecenie zapłaty,

- Ogólne Warunki Umowy,

- Cennik Oferty Sprzedawcy,

- Załącznik wyszczególniający Punkty Poboru Energii Odbiorcy,

- Ogólne Warunki Umów Ubezpieczeń Grupowych zawartych w danym pakiecie.

 

W treści wypowiadanej przeze mnie umowy, ze szczególnym uwzględnieniem rozdz. 5 pkt 2 ogólnych warunków do ww. umowy, nie znajdują się żadne zapisy, z których wynikają określone koszty i kwota odszkodowania za wypowiedzenie przeze mnie umowy. Nie ma też wskazania wysokości przyznanej ulgi w związku z zawarciem przeze mnie (pod wpływem błędu) umowy na czas określony. Cennik energii elektrycznej dla umów zawieranych na czas nieokreślony nie stanowi też integralnej części umowy. Nieuzgodnione indywidualnie ze mną odesłanie umowne do Cennika dla umów zawieranych na czas nieokreślony bez jego załączenia do umowy i bez podania stawek tego cennika w celu oszacowania sankcji za rozwiązanie umowy przed okresem obowiązywania kształtują moje obowiązki  w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają moje interesy i nie wiążą mnie zgodnie z art. 3851§ 1 k.c. Jednocześnie informuję, iż Cennik dla umów zawieranych na czas nieokreślony, który mnie nie dotyczy, a jest wymieniany w umowie, nie obowiązuje od dnia 31.12.2011r. Zgodnie z art. 385 § 2 k.c. wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne potwierdzenie wypowiedzenia umowy. „

 

3. Wypowiedzenie umowy w ciągu 10 dni od dnia  otrzymania listu o zmianie cennika sprzedawcy

Moja uwaga:  zmiany cennika można  spodziewać się w styczniu każdego roku, ale także w ciągu roku. Wypowiedziałem umowę zgodnie z przepisami, czyli w ciągu 10 dni od powiadomienia o zmianie cennika.

„Na podstawie rozdz. 8 pkt 2 ogólnych warunków do ww. umowy oraz pkt 4 załącznika  do umowy, w związku z otrzymaniem w dniu (data otrzymania informacji o zmianie cennika) od Państwa pisma o wprowadzeniu nowego Cennika wypowiadam umowę na dostawę energii elektrycznej nr PL …………. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak zgody na zmianę Cennika i wprowadzenie nowego Cennika.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 4j ust. 3 ustawy Prawo energetyczne przysługuje mi prawo do wypowiedzenia umowy, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza mi energię elektryczną, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych, niż wynikające z treści umowy.

Zgodnie z art. 2 § 4 Oferty Gwarancji Najniższej Ceny – Odbiorcy Indywidualni integralną część umowy stanowią:

- Zgoda Odbiorcy na polecenie zapłaty,

- Ogólne Warunki Umowy,

- Cennik Oferty Sprzedawcy,

- Załącznik wyszczególniający Punkty Poboru Energii Odbiorcy,

- Ogólne Warunki Umów Ubezpieczeń Grupowych zawartych w danym pakiecie.

 

W treści wypowiadanej przeze mnie umowy, ze szczególnym uwzględnieniem rozdz. 5 pkt 2 ogólnych warunków do ww. umowy, nie znajdują się żadne zapisy, z których wynikają określone koszty i kwota odszkodowania za wypowiedzenie przeze mnie umowy. Nie ma też wskazania wysokości przyznanej ulgi w związku z zawarciem przeze mnie (pod wpływem błędu) umowy na czas określony. Cennik energii elektrycznej dla umów zawieranych na czas nieokreślony nie stanowi też integralnej części umowy. Nieuzgodnione indywidualnie ze mną odesłanie umowne do Cennika dla umów zawieranych na czas nieokreślony bez jego załączenia do umowy i bez podania stawek tego cennika w celu oszacowania sankcji za rozwiązanie umowy przed okresem obowiązywania kształtują moje obowiązki  w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają moje interesy i nie wiążą mnie zgodnie z art. 3851§ 1 k.c. Jednocześnie informuję, iż Cennik dla umów zawieranych na czas nieokreślony, który mnie nie dotyczy, a jest wymieniany w umowie, nie obowiązuje od dnia 31.12.2011r. Zgodnie z art. 385 § 2 k.c. wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne potwierdzenie wypowiedzenia umowy. „

4. Wypowiedzenie umowy w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy

W celu rozwiązania umowy wystarczy wysłać pismo z oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy. Nie ma potrzeby podawania powodów rozwiązania umowy.  Oświadczenie o odstąpieniu powinno być dołączone przy umowie, ale jeżeli wzoru nie ma to można napisać:

„Odstępuję od umowy nr …………. zwartej w dniu ………” i podpisać pismo. List powinien być rejestrowany np.  polecony, a najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. A co z płatnymi ubezpieczeniami za darmo?

Moja uwaga: zawierana umowa w 2011r. dotyczyła sprzedaży energii elektrycznej, a nie ubezpieczeń. Powiązane z umową ubezpieczenie np. „Energia na zdrowie” obowiązuje od momentu zapłaty faktury za energię elektryczną – jest więc darmowe. Tylko skąd ta kwota 34 zł? Czy muszę ją zapłacić? W umowie nie ma żadnych kar umownych za brak opłaty dot. ubezpieczeń. Wszystkie kary umowne, opłaty za monity dotyczą tylko płatności za energię elektryczną. Bliska mi osoba oczywiście zapłaciła tylko za energię elektryczną, a nie za płatne darmowe ubezpieczenie.

 

„UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI

Na podst. art. 84 § 1 k.c. w zw. z art. 88 § 1 k.c. oświadczam, iż uchylam się  od skutków prawnych mojego oświadczenia woli w zakresie ww. umowy, a w szczególności ubezpieczenia „Energia na zdrowie”. Przedstawicielki Energetycznego Centrum S.A. Wprowadziły mnie w błąd informując, iż dystrybutor energii elektrycznej zmienił sprzedawcę energii elektrycznej i każdy musi podpisać nową umowę na dostawę energii. Nie zostały mi wyjaśnione warunki umowy, sankcje za odstąpienie od umowy. Sprzedawczynie wprowadziły mnie w błąd twierdząc, iż osobie pow. 55 roku życia przysługują specjalne przywileje  w postaci darmowego pakietu ubezpieczeń zamiast opłat dodatkowych o wartości 34 zł. Warunki takie nie wynikają z ww. umowy. Nie ma w niej też żadnych dodatkowych opłat, które powinnam opłacać gdybym nie skorzystała z proponowanego darmowego pakietu ubezpieczeń. Poza tym na mojej fakturze pojawia się opłata handlowa, która jest przykładem opłaty dodatkowej. Z uwagi, iż Państwa przedstawicielki celowo wprowadziły mnie w błąd przysługuje mi prawo uchylenia się od skutków prawnych mojego oświadczenia. Zapłacę tylko faktury za energię elektryczną. Płatne ubezpieczenie mnie nie interesowało i nie zamierzam za nie ponosić kosztów.

Ponadto Państwa przedstawicielki zawierając ze mną umowę nie okazały mi dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokumentu tożsamości. Zgodnie z art. 138a §1 kodeksu wykroczeń kto, zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, nie okazuje ww. dokumentów podlega karze grzywny. Żądam więc natychmiastowego zaprzestania naruszania przez Państwo przepisów prawa. „

Uwaga autora: pkt 4 może wykorzystać do rozwiązania umowy z ww. firmą, nie tylko w zakresie ubezpieczenia, każdy poszkodowany – wprowadzony w błąd konsument i przedsiębiorca.

 

 

Reasumując, można rozwiązać umowę z Energetycznym Centrum S.A. bez ponoszenia kar umownych w dowolnym momencie i to na kilka sposobów.

Zobaczyć szczęście w oczach bliskiej mi osoby po rozwiązaniu umowy – bezcenne.

Nie każda osoba (zwłaszcza starsza) przyzna się do podpisania umowy z ww. firmą. Warto więc zapytać bliskich, czy nie padli ofiarą nieuczciwej sprzedaży energii elektrycznej.  Na pewno cierpią z tego powodu i nie mogą spać po nocach.

 

Uwagi autora:  umowa została zawarta w październiku 2011r. , pierwsze faktury pojawiły się w styczniu 2012r., a  wypowiedziane umowy nastąpiło w ciągu 30 dni od daty wysłania przez bliską mi osobę pierwszego pisma w dniu 29.02.2012r. Na wszelki wypadek zostały wysłane 3 pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Energetyczne Centrum S.A. wypowiedziało umowę w dniu 29.03.2012r.

Po otrzymaniu wypowiedzenia należy natychmiast udać się do uczciwego sprzedawcy energii elektrycznej, gdyż możemy zostać bez prądu.

 

Niestety w dniu 25.10.2012r. otrzymałem informację, iż patologia wciąż występuję wśród pracowników CE. Kolejna Klientka z Białegostoku wprowadzona w błąd przez pracownika CE  zawarła umowę. Pracownik CE poinformował ją, iż PGE Dystrybucja S.A. zmieniła sprzedawcę. W takiej sytuacji umowa jest nieważna. Mimo to, najlepiej jest natychmiast odstąpić od umowy w terminie do 10 dni. Od 2013r. dzięki ujednoliceniu przepisów krajów Unii Europejskiej termin ten zostanie wydłużony do 14 dni.

 


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

32 Odpowiedzi do “Rozwiązanie umowy z Energetycznym Centrum S.A.”

 1. Dzięki tej publikacji energetyczne centrum odpowiednio przygotuje się i zaprezentowane pisma przestaną działać.

 2. Współczuję osobom (zwłaszcza starszym), które padły ofiarą nieuczciwych przedstawicieli firmy. Trudno ocenić czy to jest polityka firmy, czy też działanie sprzedawców, którzy wyrabiają narzucone plany sprzedażowe. Na szczęście w przypadku umów zawartych w 2011r. Energetyczne Centrum S.A. ma związane ręce. Mogą jednak zmodyfikować swoje działanie w 2012r. i wyeliminować dotychczasowe błędy.

  Mam nadzieję, że chociaż kilku osobom uda się skutecznie rozwiązać umowę z ww. firmą. Zawsze też pozostaje wizyta u rzecznika praw konsumentów, skorzystanie z bezpłatnej infolinii konsumenckiej tel. 800 007 707:
  http://www.federacja-konsumentow.org.pl/story.php?story=745

 3. Witam!!Śledzę artykuły o Centrum w Radomiu i sam już nie wiem komu wierzyć.Podam dla ciekawych mojej prywatnej opinii.Sam podpisałem umoę z Centrum,dotychczas miałem umowe z Energia Gdańsk i dokonywałem opłat rzeczywistych czyli co miesiąc.Więc po otrzymaniu rachunków z centrum porównałem to co płaciłem z rachunkami z centrum.I co zauważyłem…płacę mniej o około 40zł.Po zapłaceniu rachunku do centrum + ubezpieczenie 34zł i + przesyłowe do dawnego operatora to w dalszym ciągu mam taniej niż miałem.Jedyne co było dobre w energii to że mogłem płaćić rozliczenie rzeczywiste,a tu jest prognozowe,ale widzę po rachunkach prognozowych że mam naliczoną wiekszą prognozę niż zużyłem pradu rzeczywiście,więc czekam na kolejne rachunki i myślę,że wtedy zaoszczędze jeszcze parę złotych.Jeśli nie to będę się odwoływał.Napiszę co z tego wyszło. Więc rada moja,(a nadmiewam że jestem osobą bezstronną)obliczcie państwo w spokoju sami

 4. a co z umowami zawartymi w 2012 r??

 5. Przepisy prawa nie uległy zmianie, ale umowa CE i działanie jej sprzedawców mogły zostać zmodyfikowane. Trudno więc odnieść mi się do umów z 2012r.

 6. ja zawarlam umowe w styczniu 2012roku. czy moge odniesc sie do ktoregos z wymienionych artykołow? nie dostalam wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 7. Mamy 19.07.2012 i firma dalej stosuje te same praktyki. Właśnie wczoraj pełnomocnik tej firmy naciągnął moją matkę. Mam tylko nadzieję, że uda mi się z tego szybko i bezboleśnie wycofać. Pozdrawiam.

 8. zastanawiam się nad rozwiązaniem umowy, albo tylko części tej o ubezpieczeniu… miało być za darmo a trzeba płacić… czy jest kara za zerwanie z ubezpieczenia z 4 punktu w/w? w ogóle jakie kary są za zerwanie całej umowy? minęły już 3 miesiące od podpisania umowy…

 9. Szanowni Państwo wyrażam zgodę na dowolne wykorzystanie przygotowanych materiałów do ochrony swoich praw konsumenckich przed EC.

  Warto śledzić cenniki. Załączam link do mapki cenników. Wystarczy najechać myszką na swoje województwo lub wybrać firmę z prawej strony mapki (linki z nazwami firm energetycznych). Należy porównać cenny za energię elektryczną przy umowie i cenę na nw. stronie

  http://www.energetycznecentrum.pl/pobierz/cenniki/odbiorcy-indywidualni

  Jeżeli cena jest inna proszę wysłać pismo z wypowiedzeniem umowy i braku zgody na podwyższenie stawek. Ostatnia zmiana cen nastąpiła 10.02.2012r. (dane ze strony EC). Można więc wypowiedzieć umowę z przed 10.02.2012r. powołując się na dane ze strony internetowej – patrz pkt 2 artykułu. Informacje o zmianach cen, jeżeli są wysyłane, to zwykłymi listami. EC nie ma dowodu, kiedy Państwo zostali faktycznie powiadomieni o zmianie cennika i czy w ogóle list dotarł.

  Odnośnie umów zawartych po ostatniej zmianie cennika to do czasu kolejnej zmiany proszę wykorzystać pozostałe elementy mojej korespondencji. Na pewno zmiana prądu nastąpi na początku 2013r. Warto raz w miesiącu śledzić stronę EC. Jeżeli zostanie wprowadzona nowa cena to patrz. pkt 2 lub 3 artykułu.

 10. ale czy trzeba płacić kare jak sie cennik zmieni i wypowiem?

 11. jeszcze jedno pytanie… zapisane jest ze ubezpieczenie sie aktywuje jak za nie zapłacę… a co się stanie jak nie zapłacę? mogę liczyć na szybka odpowiedz ? jutro ostatni termin płatności:D

 12. super!!! umowa rozwiązana, dzięki Pana pomocy :)

 13. nie – konsument ma prawo nie zgodzić się ze zmianą cennika i bez żadnych dodatkowych opłat rozwiązać umowę, a odnośnie ubezpieczenia to wygasa w przypadku braku płatności.

 14. Jutro wysyłam list ale pominęłam to: „W związku z uzyskaniem w dniu ……….. ( np. w dniu przeczytania tego artykułu” i to: „nie posiadam w domu dostępu do Internetu. Poza tym żadne materiały informacyjne…- dopuszcza się czynów wyczerpujących znamiona oszustwa kwalifikowanego z art. 286 § 1 k.k.”. Zobaczymy jaki będzie rezultat.

 15. Mój tata podpisał umowę z Energetycznym Centrum i wysłaliśmy wniosek o odstąpienie od umowy w przypadku braku załączonego do umowy wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  Wczoraj dostaliśmy odpowiedź, że EC uznaje jego oświadczenie i umowa zostanie rozwiązana z ostatnim dniem września. Jednocześnie poinformowano nas, iż zgodnie z Rozdz. 5 punkt 3 Ogólnych Warunków Umowy – w przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, odbiorca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty jednorazowej. Tym samym zostanie naliczona kwota ulgi w wysokości 837,56 zl, którą należy wpłacić w terminie do 14 dni od otrzymania pisma.
  Czy jest szansa, żeby uniknąć tej opłaty?

 16. Moja mama zawarła umowę z Centrum Energetycznym z Radomia 26.01.2012 wiec minęło już ponad 8 miesięcy jak po takim okresie czasu można skutecznie rozwiązać umowę z tymi bandytami nie płacąc kary? mama już wysłała pismo do nich rezygnujące z tego ubezpieczenia zdrowotnego to odpisali jej że widziała co podpisywała i ma płacić!bo inaczej będzie kara!
  Zastanawia mnie jeden fakt. Umowę podpisała z nimi tylko mama pod nieobecność ojca ,a mieszkanie jest współwłasnością mojej mamy i taty(obydwoje widnieją na akcie notarialnym) Czy do podpisania takiej umowy nie potrzebna jest w takim wypadku zgoda obojga małżonków? czy można taką umowę uznać za nieważna, jeśli tata nie wyraził zgody na zawarcie umowy z nimi a jest współwłaścicielem mieszkania?Proszę o pomoc,próbuję znaleźć jakieś wyjście z tego bagna.:(

 17. też dałam się nabrać na taką umowę, czy jest szansa na rozwiązanie, umowa podpisana 29.05.2012r, czy mogę ją zerwać ponieważ również nie otrzymałam wzoru oświadczenia odstąpienia, ale w samej umowie jest zapis o 10 dniach na odstąpienie od umowy, jest to również sprzedaż wiązana z ubezpieczeniem za 34 zł miesięcznie, proszę o radę i z góry dziękuję,

 18. aha, jeszcze nie otrzymałam żadnej faktury

 19. Umowa zawarta 29.05.2012, wraz z ubezpieczeniem dodatkowym 34 zł., zawiera inf.o odstąpieniu od umowy w ciągu 10 dni, ale nie otrzymałam wzoru oświadczenia o odstąpieniu, czy również w takim przypadku mogę rozwiązać umowę, jeszcze nie otrzymałam żadnej faktury, czy w przypadku, gdy nie będzie podstaw do rozwiązania umowy, mogę zrezygnować z ubezpieczenia,(przedstawiciel ce nie poinformował mnie, że mogę wybrać opcję bez ubezpieczenia), proszę o radę co zrobić i z góry bardzo dziękuję!

 20. sorry myślałam, że poprzednia moja wiadomość nie doszła i dlatego wysłałam po raz drugi,

 21. Witam
  Jak ma wyglądać odstąpienie od umowy jeśli nie minęło 10 dni od jej podpisania? Moja babcia na szczęście od razu przyznała się do tego, że podpisała umowę i chciałbym jak najszybciej rozstać się z ową nieuczciwą firmą tak w zakresie dostawy prądu jak i ubezpieczenia Assistance Domowy.
  Głównie chodzi mi o to czy w takim odstąpieniu muszę coś motywować czy nie. Boję się użyć jakiegoś motywu, który oni mogą np. zakwestionować.
  Proszę o szybką odpowiedź.
  Przemek

 22. Nie. Zmiana cennika to zmiana przez sprzedawców warunków umowy, na które nie musimy się godzić.

 23. Aktywacji nie będzie i ubezpieczenia nie będzie.

 24. Moim zdaniem w przypadku wprowadzania Klienta w błąd, a to ma niestety wciąż miejsce, naliczanie tej opłaty jest bezpodstawne. Odpowiedź pkt. 3. W dniu 25.10.2012r. otrzymałem kolejne potwierdzenie wprowadzenia Klientki z Białegostoku w błąd przez pracownik CE w celu zawarcia umowy.

 25. Zmiana cennika np. dla PGE nastąpiła w lutym 2012 r., a umowa została zawarta 26.01.2012r. Jeżeli ceny różnią się od siebie to wystarczy zastosować się do pkt. 3 i nie płacić żadnych kar.

 26. Może Pani np. poczekać do zmiany cennika, lub wykorzystać inne sposoby rozwiązania umowy. Zmiana cennika powinna nastąpić na początku roku i w ciągu 14 dni od otrzymania informacji lub zapoznania się z cennikiem na stronie sprzedawcy odstąpić od umowy – odpowiedź pkt 2 i 3.

 27. Ubezpieczenie to jest dobrowolne. EC nie może zmusić Panią do płacenia za to ubezpieczenie.

 28. własnie wczoraj zadzwoniła do mnie pani z działu windykacji „w imieniu Centrum Energetycznego” i powiadomiła mnie o zaległościach w wysokości 136 zl (za ubezpieczenie). Poprosiła (na razie uprzejmie) o uregulowanie należności. Jestem po 2 rundach wymiany korespondencji z CE. Krótko mówiąc – totalnie mnie „olali” i zignorowali moje informacje co do wprowadzenia mnie w błąd. Jak zdarta płyta wciąż powtarzają, że umowa została podpisana i nie można jej „rozczłonkować” – pismo z dn. 3.10.2012, a w dniu 10.08.2012 na stronie http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/artykul/energetyczne-centrum-nie-kupuj-pradu-w-ciemno ich rzecznik wypowiadał się całkiem inaczej. Z całą pewnością to wykorzystam – trzymajcie kciuki.

 29. moim rodzicom odcięli wczoraj prąd bo nie zapłacili składki na ubezpieczenie za jakieś 2 miesiące.Czy mają prawo to zrobić jeśli zaległość jest za ubezpieczenie a nie prąd????

 30. Witam,
  a ja próbuje odstapić tylko od częsci ubezpieczeniowej, EC stoi na stanowisku, że ubezpieczenie to integralna część umowy. Oczywiście nie płacę za ubezpieczenie, niech mnie pozwą do sądu :-)

 31. Do Joanny z 26 wrzesnia:Ja dzisiaj dostalam takie samo pismo tylko z kwota do zaplaty:807,43.Czy moglabys mi napisac jak dalej potoczyla sie Twoja sprawa?Bylabym Ci bardzo wdzieczna za odpowiedz,bo nie wiem co robic!
  Jola

 32. Nie wiem co ma wspólnego ubezpieczenie ze sprzedażą prądu. Brak ubezpieczenia to brak ochrony, a nie odcięcie prądu. Analizując jednak Państwa informacje może warto napisać skargę do UOKiK i zgłosić sprawę na Policję w przypadku oszustwa Państwa bliskich przez nieuczciwych pracowników EC.

  UOKiK już skierował sprawę do sądu, ale każda wiadomość od Państwa pomoże w walce z nieuczciwymi praktykami sprzedawców EC – http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=10003