stop

Rozwiązanie umowy z Energetycznym Centrum S.A.

Kwiecień 2nd, 2012 admin Posted in Energetyczne Centrum S.A. | 32 Comments »

Przykład  korespondencji wysłanej listami poleconymi ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres: Energetyczne Centrum S.A. ul. Młodzianowska 75F, 26-600 Radom. Korespondencja dotyczy umowy zawartej w 2011r.

1. Odstąpienie od umowy w każdym momencie w przypadku braku załączonego do umowy wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy

„W związku z uzyskaniem w dniu ……….. ( np.  w dniu przeczytania tego artykułu) informacji o prawie odstąpienia od umowy na podstawie art. 3 w zw. z art. 4 i art. 5 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstępuję od ww. umowy.

UZASADNIENIE

Energetyczne Centrum S.A. zawierając ze mną umowę poza lokalem przedsiębiorstwa powinna przed jej zawarciem poinformować mnie na piśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia, wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby). W związku z faktem, iż nie został mi wręczony wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a umowa nie została jeszcze wykonana, przysługuje mi prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia ………..( np. dzień przeczytania tego artykułu).

Jednocześnie informuję, iż umowne wyłączenie stosowania przepisów o umowach zawieranych z konsumentami, o którym mowa w art. 5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny jest wadliwe w stosunku do przedmiotowej umowy o charakterze ciągłym. Nie mogłam uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty pod nieobecność przedstawicielek firmy, gdyż nie wiedziałam o istnieniu Energetycznego Centrum S.A. Dowiedziałam się o nim w dniu podpisywania pod wpływem presji i wprowadzenia mnie w błąd  przez przedstawicielki firmy umowy. Nie otrzymałam też wcześniej żadnej ulotki reklamowej, nie widziałam ogłoszenia, nie posiadam w domu dostępu do Internetu. Poza tym żadne materiały informacyjne, reklamowe, cenniki skierowane do ogółu albo do mnie nie ostrzegają, iż Energetycznego Centrum S.A.:

- nie przestrzega przepisów prawa kodeksu cywilnego, konsumentów, na podstawie których zwierane są umowy z konsumentami,

- nie przestrzega własnych zapisów umowy,

- dopuszcza się czynów wyczerpujących znamiona oszustwa kwalifikowanego z art. 286 § 1 k.k.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne potwierdzenie rozwiązania umowy.”

 

2. Wypowiedzenie umowy w dowolnym momencie przy braku listu o zmianie cennika sprzedawcy

Moja uwaga: korespondencja firmy wysyłana jest listami zwykłymi, które nie są rejestrowane. Zwykłe listy nie zawsze docierają do adresata. Nie otrzymałem informacji o zmianie cen, a może celowo nie została wysłana. Dowiedziałem się o zmianie cennika  ze strony internetowej sprzedawcy 2 miesiące po jego wprowadzeniu.

„Na podstawie rozdz. 2 ogólnych warunków do ww. umowy oraz pkt 4 załącznika do ww. umowy, pomimo zaniechania przez Energetyczne Centrum S.A. obowiązku powiadomienia mnie o  wprowadzeniu nowego Cennika z dniem 01.01.2012r., w związku  z powzięciem w dniu ……….. (np. dniu sprawdzenia strony internetowej sprzedawcy) wiadomości ze strony www.energetycznecentrum.pl  o wprowadzeniu nowego Cennika wypowiadam umowę na dostawę energii elektrycznej  nr PL ………… z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak zgody na zmianę Cennika i wprowadzenie nowego Cennika.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 4j ust. 3 ustawy Prawo energetyczne przysługuje mi prawo do wypowiedzenia umowy, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza mi energię elektryczną, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych, niż wynikające z treści umowy.

Zgodnie z art. 2 § 4 Oferty Gwarancji Najniższej Ceny – Odbiorcy Indywidualni integralną część umowy stanowią:

- Zgoda Odbiorcy na polecenie zapłaty,

- Ogólne Warunki Umowy,

- Cennik Oferty Sprzedawcy,

- Załącznik wyszczególniający Punkty Poboru Energii Odbiorcy,

- Ogólne Warunki Umów Ubezpieczeń Grupowych zawartych w danym pakiecie.

 

W treści wypowiadanej przeze mnie umowy, ze szczególnym uwzględnieniem rozdz. 5 pkt 2 ogólnych warunków do ww. umowy, nie znajdują się żadne zapisy, z których wynikają określone koszty i kwota odszkodowania za wypowiedzenie przeze mnie umowy. Nie ma też wskazania wysokości przyznanej ulgi w związku z zawarciem przeze mnie (pod wpływem błędu) umowy na czas określony. Cennik energii elektrycznej dla umów zawieranych na czas nieokreślony nie stanowi też integralnej części umowy. Nieuzgodnione indywidualnie ze mną odesłanie umowne do Cennika dla umów zawieranych na czas nieokreślony bez jego załączenia do umowy i bez podania stawek tego cennika w celu oszacowania sankcji za rozwiązanie umowy przed okresem obowiązywania kształtują moje obowiązki  w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają moje interesy i nie wiążą mnie zgodnie z art. 3851§ 1 k.c. Jednocześnie informuję, iż Cennik dla umów zawieranych na czas nieokreślony, który mnie nie dotyczy, a jest wymieniany w umowie, nie obowiązuje od dnia 31.12.2011r. Zgodnie z art. 385 § 2 k.c. wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne potwierdzenie wypowiedzenia umowy. „

 

3. Wypowiedzenie umowy w ciągu 10 dni od dnia  otrzymania listu o zmianie cennika sprzedawcy

Moja uwaga:  zmiany cennika można  spodziewać się w styczniu każdego roku, ale także w ciągu roku. Wypowiedziałem umowę zgodnie z przepisami, czyli w ciągu 10 dni od powiadomienia o zmianie cennika.

„Na podstawie rozdz. 8 pkt 2 ogólnych warunków do ww. umowy oraz pkt 4 załącznika  do umowy, w związku z otrzymaniem w dniu (data otrzymania informacji o zmianie cennika) od Państwa pisma o wprowadzeniu nowego Cennika wypowiadam umowę na dostawę energii elektrycznej nr PL …………. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak zgody na zmianę Cennika i wprowadzenie nowego Cennika.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 4j ust. 3 ustawy Prawo energetyczne przysługuje mi prawo do wypowiedzenia umowy, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza mi energię elektryczną, bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych, niż wynikające z treści umowy.

Zgodnie z art. 2 § 4 Oferty Gwarancji Najniższej Ceny – Odbiorcy Indywidualni integralną część umowy stanowią:

- Zgoda Odbiorcy na polecenie zapłaty,

- Ogólne Warunki Umowy,

- Cennik Oferty Sprzedawcy,

- Załącznik wyszczególniający Punkty Poboru Energii Odbiorcy,

- Ogólne Warunki Umów Ubezpieczeń Grupowych zawartych w danym pakiecie.

 

W treści wypowiadanej przeze mnie umowy, ze szczególnym uwzględnieniem rozdz. 5 pkt 2 ogólnych warunków do ww. umowy, nie znajdują się żadne zapisy, z których wynikają określone koszty i kwota odszkodowania za wypowiedzenie przeze mnie umowy. Nie ma też wskazania wysokości przyznanej ulgi w związku z zawarciem przeze mnie (pod wpływem błędu) umowy na czas określony. Cennik energii elektrycznej dla umów zawieranych na czas nieokreślony nie stanowi też integralnej części umowy. Nieuzgodnione indywidualnie ze mną odesłanie umowne do Cennika dla umów zawieranych na czas nieokreślony bez jego załączenia do umowy i bez podania stawek tego cennika w celu oszacowania sankcji za rozwiązanie umowy przed okresem obowiązywania kształtują moje obowiązki  w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszają moje interesy i nie wiążą mnie zgodnie z art. 3851§ 1 k.c. Jednocześnie informuję, iż Cennik dla umów zawieranych na czas nieokreślony, który mnie nie dotyczy, a jest wymieniany w umowie, nie obowiązuje od dnia 31.12.2011r. Zgodnie z art. 385 § 2 k.c. wzorzec umowy powinien być sformułowany jednoznacznie i w sposób zrozumiały, a postanowienia niejednoznaczne tłumaczy się na korzyść konsumenta.

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne potwierdzenie wypowiedzenia umowy. „

4. Wypowiedzenie umowy w ciągu 10 dni od dnia zawarcia umowy

W celu rozwiązania umowy wystarczy wysłać pismo z oświadczeniem o odstąpieniu od zawartej umowy. Nie ma potrzeby podawania powodów rozwiązania umowy.  Oświadczenie o odstąpieniu powinno być dołączone przy umowie, ale jeżeli wzoru nie ma to można napisać:

„Odstępuję od umowy nr …………. zwartej w dniu ………” i podpisać pismo. List powinien być rejestrowany np.  polecony, a najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. A co z płatnymi ubezpieczeniami za darmo?

Moja uwaga: zawierana umowa w 2011r. dotyczyła sprzedaży energii elektrycznej, a nie ubezpieczeń. Powiązane z umową ubezpieczenie np. „Energia na zdrowie” obowiązuje od momentu zapłaty faktury za energię elektryczną – jest więc darmowe. Tylko skąd ta kwota 34 zł? Czy muszę ją zapłacić? W umowie nie ma żadnych kar umownych za brak opłaty dot. ubezpieczeń. Wszystkie kary umowne, opłaty za monity dotyczą tylko płatności za energię elektryczną. Bliska mi osoba oczywiście zapłaciła tylko za energię elektryczną, a nie za płatne darmowe ubezpieczenie.

 

„UCHYLENIE SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI

Na podst. art. 84 § 1 k.c. w zw. z art. 88 § 1 k.c. oświadczam, iż uchylam się  od skutków prawnych mojego oświadczenia woli w zakresie ww. umowy, a w szczególności ubezpieczenia „Energia na zdrowie”. Przedstawicielki Energetycznego Centrum S.A. Wprowadziły mnie w błąd informując, iż dystrybutor energii elektrycznej zmienił sprzedawcę energii elektrycznej i każdy musi podpisać nową umowę na dostawę energii. Nie zostały mi wyjaśnione warunki umowy, sankcje za odstąpienie od umowy. Sprzedawczynie wprowadziły mnie w błąd twierdząc, iż osobie pow. 55 roku życia przysługują specjalne przywileje  w postaci darmowego pakietu ubezpieczeń zamiast opłat dodatkowych o wartości 34 zł. Warunki takie nie wynikają z ww. umowy. Nie ma w niej też żadnych dodatkowych opłat, które powinnam opłacać gdybym nie skorzystała z proponowanego darmowego pakietu ubezpieczeń. Poza tym na mojej fakturze pojawia się opłata handlowa, która jest przykładem opłaty dodatkowej. Z uwagi, iż Państwa przedstawicielki celowo wprowadziły mnie w błąd przysługuje mi prawo uchylenia się od skutków prawnych mojego oświadczenia. Zapłacę tylko faktury za energię elektryczną. Płatne ubezpieczenie mnie nie interesowało i nie zamierzam za nie ponosić kosztów.

Ponadto Państwa przedstawicielki zawierając ze mną umowę nie okazały mi dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej oraz dokumentu tożsamości. Zgodnie z art. 138a §1 kodeksu wykroczeń kto, zawierając umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, nie okazuje ww. dokumentów podlega karze grzywny. Żądam więc natychmiastowego zaprzestania naruszania przez Państwo przepisów prawa. „

Uwaga autora: pkt 4 może wykorzystać do rozwiązania umowy z ww. firmą, nie tylko w zakresie ubezpieczenia, każdy poszkodowany – wprowadzony w błąd konsument i przedsiębiorca.

 

 

Reasumując, można rozwiązać umowę z Energetycznym Centrum S.A. bez ponoszenia kar umownych w dowolnym momencie i to na kilka sposobów.

Zobaczyć szczęście w oczach bliskiej mi osoby po rozwiązaniu umowy – bezcenne.

Nie każda osoba (zwłaszcza starsza) przyzna się do podpisania umowy z ww. firmą. Warto więc zapytać bliskich, czy nie padli ofiarą nieuczciwej sprzedaży energii elektrycznej.  Na pewno cierpią z tego powodu i nie mogą spać po nocach.

 

Uwagi autora:  umowa została zawarta w październiku 2011r. , pierwsze faktury pojawiły się w styczniu 2012r., a  wypowiedziane umowy nastąpiło w ciągu 30 dni od daty wysłania przez bliską mi osobę pierwszego pisma w dniu 29.02.2012r. Na wszelki wypadek zostały wysłane 3 pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Energetyczne Centrum S.A. wypowiedziało umowę w dniu 29.03.2012r.

Po otrzymaniu wypowiedzenia należy natychmiast udać się do uczciwego sprzedawcy energii elektrycznej, gdyż możemy zostać bez prądu.

 

Niestety w dniu 25.10.2012r. otrzymałem informację, iż patologia wciąż występuję wśród pracowników CE. Kolejna Klientka z Białegostoku wprowadzona w błąd przez pracownika CE  zawarła umowę. Pracownik CE poinformował ją, iż PGE Dystrybucja S.A. zmieniła sprzedawcę. W takiej sytuacji umowa jest nieważna. Mimo to, najlepiej jest natychmiast odstąpić od umowy w terminie do 10 dni. Od 2013r. dzięki ujednoliceniu przepisów krajów Unii Europejskiej termin ten zostanie wydłużony do 14 dni.